• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Iwona Barzyk 

 

Dzień dobry!

 

Nazywam się Iwona Barzyk i jest mi bardzo miło, że odarzyłeś/aś mnie zaufaniem i jesteś zainteresowana/y zakupem moich produktów. Jestem twórczynią produktów elektronicznych, które sprzedaję poprzez sklep internetowy: http://sklep.dietetykwmiescie.pl/

Moje dane odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej: Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk, ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra, NIP: 9930588512 REGON: 381124095

W regulaminie znajdziesz informacje m. in w jaki sposób dokonać złożenia zamówienia, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu w momencie zgłoszenia reklamacji.

W razie pojawienia się pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem email: dietetykwmiescie@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny: 724 085 565

Rozgość się i życzę Ci udanych zakupów.

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia wstępne
§ 3 Warunki usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 4 Zawieranie umowy
§ 5 Płatność
§ 6 Dostawa produktu elektronicznego
§ 7 Reklamacja
§ 8 Prawa autorskie
§ 9 Rozwiązywanie sporów
§ 10 Postanowienia końcowe
§ 11 Dane osobowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

DEFINICJE

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie
 4. Operator Płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,

 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: http://sklep.dietetykwmiescie.pl/news/n/180/Regulamin

 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://sklep.dietetykwmiescie.pl/

 7. Sprzedawca – Iwona Barzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP: 9930588512, REGON: 382244192, ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra

 

§2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, który określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 3. Przy prawidłowym korzystaniu ze Sklepu należy spełnić następujące warunki:

 4. połączenie z siecią Internet;
 5. posiadanie konta poczty elektronicznej;
 6. standardowy system operacyjny;
 7. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

 

§ 3.

WARUNKI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dobrowolną możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć konto w Sklepie.

 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dietetykwmiescie@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

II ZAMÓWIENIA

§4

ZAWIERANIE UMOWY

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący powinien podjąć następujące kroki:

          a. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

           z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

          b. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie                 ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta (nie można dokonać zakupu anonimowo lub pod               pseudonimem),

          c. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

          d. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Dostępne płatności: 
  karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, MaestroBLIK, Pay by link, Szybkie przelewy, Alior Raty

 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 3. Przy płatności poprzez kartę, czas realizacji zamówienia będzie w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

 

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Kwota pliku elektronicznego jest kwotą brutto, Sprzedawca nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty za dostęp do Utworu.

 2. Za złożone zamówienie w Sklepie możesz dokonać płatności w następujący sposób:
  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  mBank
  30 1140 2004 0000 3602 7836 3048
  Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk
  ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra
  b. Za pośrednictwem następujących form płatności:
  - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  - Płatności online
  - BLIK
  - Alior Raty
  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej online:
  - SKY-PAY
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Ceny poszczególnych plików elektronicznych obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia są dostepne na stronie Sklepu: http://sklep.dietetykwmiescie.pl/

 

baner(4).png

 

§6

DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób mailowy w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

   

III REKLAMACJA

§7

REKLAMACJA

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2.  W zgłoszeniu reklamacyjnym powinno się znaleźć:

            a. dane Kupującego zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres e-mail),

            b. wskazanie powodu do reklamacji (np. brak możliwości kontaktu poprzez formularz),

        c. wskazania oczekiwań w celu rozpatrzenia Reklamacji (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane. Wtedy Sprzedawca zwróci się do Kupującego, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 2. Sprzedawca udziela odpowiedzi, odnośnie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Kupującego, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 3. W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca ustali z Kupującym sposób rekompensaty wadliwości zamówienia.
 4. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca udzieli odpowiedzi dla Zamawiającego o przyczynach odmowy reklamacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu żywieniowego lub stosowania diety przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi.
 5. Z uwagi na wysoką ilość zmian w związku z oddziaływaniem diety na organizm człowieka, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

 

§8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Kupujący zgadza się, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 2. W ramach realizacji umowy Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do produktów elektronicznych, które sprzedaje Sprzedawca. Kupujący upoważniony jest jedynie do wykorzystania Utworu do sporządzania własnych posiłków, we własnej diecie.

 3. W związku z powyższym zakazane jest:

  -udostępniania i prezentowanie Utworu osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji ze Sprzedawcą,

  - publikowanie niezależnie od formy publikacji,

  - kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

 4. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Utworu nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

§9

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Kupujący ma prawo skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

 3. Kupujący może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).

 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Sprzedawca przekaże Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich(Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa(http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie, gdy pojawią się dodatkowe pytania a odpowiedzi na nie, nie zostały zawarte w treści Regulaminu, wtedy wszystkie zgłoszenia i informacje dotyczące Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Sprzedającego, Kupujący może kierować według swego wyboru: poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 3. przedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2019

   

§11

DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://sklep.dietetykwmiescie.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci

  Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych jest:

  „Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk”, ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra, NIP: 9930588512

  REGON: 382244192

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Dane o zamówieniu będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane zawarte w koncie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane przechowywane w bazie newsletterowej będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk
ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra
adres e-mail: dietetykwmiescie@gmail.com

Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...................................................................
Imię i nazwisko Konsumenta (ów): ......................................................................
Adres Konsumenta (-ów): ...................................................................................

 

............................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data .........................

 

..........................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

 • Sklep zamknięty

Zmieniamy się dla Ciebie na lepsze :).